‘అనంత’మైన ప్రతిభకు ‘కళారత్న ‘ పురస్కారం

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఉగాది పండుగ నాడు ఇచ్చే ప్రతిష్టాత్మక ‘కళారత్న ‘ పురస్కారం ఈ సంవత్సరం ప్రముఖ ప్లూటు విధ్వాంసుడు తాళ్లూరి నాగరాజు గారు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారి…